جلسات

عنوان جلسه :

دوره آموزش الگوی دامن ترک

موضوع جلسه :

تاریخ جلسه :

2019/09/16

محل برگزاری :

آموزشگاه مجازی خیاطی

مدرسان :

مرجان شایسته فر

عنوان جلسه :

دوره آموزش الگوی دامن ترک

زمان شروع :

00:00

زمان پایان :

23:30

فعالیت های جلسه :

توضیحات :