جلسات

عنوان جلسه :

اموزش انلاين مانتو

موضوع جلسه :

تاریخ جلسه :

2019/09/07

محل برگزاری :

آموزشگاه مجازی خیاطی

مدرسان :

مرجان شایسته فر

عنوان جلسه :

اموزش انلاين مانتو

زمان شروع :

18:00

زمان پایان :

21:00

فعالیت های جلسه :

اموزش انلاين مانتو

توضیحات :