جلسات

عنوان جلسه :

دامن ترك

موضوع جلسه :

خياطي حرفه اي

تاریخ جلسه :

2019/09/07

محل برگزاری :

آموزشگاه مجازی خیاطی

مدرسان :

مرجان شایسته فر

عنوان جلسه :

دامن ترك

زمان شروع :

01:00

زمان پایان :

02:30

فعالیت های جلسه :

توضیحات :