دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/6/12 خیاطی حرفه ای

تاریخ شروع: 1398/6/9 test2

تاریخ شروع: 1398/6/9 test

تاریخ شروع: 1398/1/27 آموزش الگوی یقه انگلیسی

تاریخ شروع: 1398/1/27 آموزش کشیدن الگوی پیراهن مردانه

تاریخ شروع: 1398/1/4 آموزش خیاطی یقه ایستاده(کشیدن الگو یقه گلابی)

تاریخ شروع: 1398/1/5 آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار

تاریخ شروع: 1397/8/1 آموزش آنلاین خیاطی(دامن ها)

هنرجویان میتوانند از کلاس آنلاین بعد از ثبت نام و پرداخت هزینه در بخش جزوه استفاده کنند.