آموزش انلاين مانتو

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/6/16
تاریخ شروع دوره : 1398/6/16
تاریخ پایان دوره : 1398/6/16
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

آموزش انلاين مانتو
نام محل برگزاری
مدرسان