دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/25
تاریخ شروع دوره : 1398/6/25 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره آموزشی الگوی پیراهن
نام محل برگزاری
مدرسان