دوره آموزشی الگوی پیراهن

این دوره شامل محتوای آموزشی مبیاشد . مبلغ ۲۵هزارتومان میباشد .
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/25
کد دوره : r638907415 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/25 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره آموزشی الگوی پیراهن
محل برگزاری
مدرسان