خياطي حرفه اي انلاين

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/16
کد دوره : r624598103 نوع دوره : آموزش مجازی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/16 تاریخ پایان دوره : 1398/6/16
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

خياطي حرفه اي انلاين
مدرسان