آموزش الگوی یقه انگلیسی

هزینه ثبت نام در دوره: 280,000 ریال
ظرفیت: 70 حد نصاب: 20
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/1/17
کد دوره : r508614397 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/1/27 تاریخ پایان دوره : 1398/5/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :