آموزش کشیدن الگوی دامن پیله دار

هزینه ثبت نام در دوره: 280,000 ریال
ظرفیت: 50 حد نصاب: 20
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/12/25
کد دوره : r345982607 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/1/5 تاریخ پایان دوره : 1398/5/15
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :