دوره آموزشی آستین گت

این دوره شامل محتوای آموزشی می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/24
کد دوره : r172394586 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/24 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره آموزشی آستین گت
محل برگزاری
مدرسان