دوره آموزشی الگوی دامن ترک

لازم به ذکر است این دوره شامل محتوای آموزشی به هزینه 25000 تومان است
هزینه ثبت نام در دوره: 250,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/26
کد دوره : r049658371 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/26 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره آموزشی الگوی دامن ترک
محل برگزاری
مدرسان